...

معرفی کادر مجتمع مدارس مسجد صفا

آقای حاجیان زاده آقای حاجیان زاده مدیریت مجتمع
آقای حاجیان زاده مدیریت مجتمع جزئیات پروفایل
آقای درویش آقای درویش معاونت روابط عمومی
آقای درویش معاونت روابط عمومی جزئیات پروفایل
آقای جانی زاده آقای جانی زاده معاونت آموزشی
آقای جانی زاده معاونت آموزشی جزئیات پروفایل
آقای امیر آبادی آقای امیر آبادی معاونت تربیتی
آقای امیر آبادی معاونت تربیتی جزئیات پروفایل
آقای هوشمند نیا آقای هوشمند نیا معاونت مالی
آقای هوشمند نیا معاونت مالی جزئیات پروفایل
آقای محمودی آقای محمودی معاونت انفورماتیک
آقای محمودی معاونت انفورماتیک جزئیات پروفایل